Najčastejšie otázky

 1. Aká je dodacia doba?
 2. Koľko stoji u Vás doprava?
 3. Posielate tovar poštou alebo kuriérom?
 4. Môžem si tovar skontrolovať predtým ako zaplatím kuriérovi?
 5. Je tovar nový alebo používaný?
 6. Je možné objednať si u Vás aj tovar, ktorý nemáte v ponuke na stránke?
 7. Čo obsahuje balenie mobilného telefónu?
 8. Obsahuje tovar aj SK/CZ menu
 9. Ako môžem platiť za objednávku?
 10. Tovar chcem objednať na firmu, cena tovaru je s DPH?
 11. Ked chcem tovar na firmu je tam záruka len 1 rok (90 dní), prečo?
 12. Aká je záruka na tovar?
 13. Možem si záruku uplatniť v autorizovanom servise?
 14. Ako dlho bude trvať reklamácia?
 15. Chcem reklamovať tovar, čo mám robiť?
 16. Je potrebné na reklamáciu zasielať aj príslušenstvo k zariadeniu?
 17. Keď tovar pošlem na reklamáciu, čo sa stane s dátami, ktoré mám v telefóne uložené?
 18. Keď chcem reklamovať iba príslušenstvo, tak je potrebné zaslať aj mobilný telefón?
 19. Ak mi tovar nevyhovuje, môžem ho vrátiť?
 20. Je nejaký rozdiel medzi EÚ a SK distribúciou?
 21. Čo znamená, že je tovar brandovaný?
 22. Je tovar určený pre SK trh, je odblokovaný na všetky siete?
 23. Dá sa objednať tovar na splátky?
 24. Objednal som si u Vás 2 produkty, môžem vrátiť jeden z nich?
 25. Rozhodol som sa pre iný model, je možné moju objednávku stornovať alebo zmeniť ?