Najčastejšie otázky

 1. Aká je dodacia doba?
 2. Koľko stoji u Vás doprava?
 3. Posielate tovar poštou alebo kuriérom?
 4. Môžem si tovar skontrolovať predtým ako zaplatím kuriérovi?
 5. Je tovar nový alebo používaný?
 6. Je možné objednať si u Vás aj tovar, ktorý nemáte v ponuke na stránke?
 7. Čo obsahuje balenie mobilného telefónu?
 8. Obsahuje tovar aj SK/CZ menu?
 9. Kde máte predajňu?
 10. Je možné si tovar niekde osobne prevziať?
 11. Môžem si tovar vyzdvihnúť ešte dnes u Vás na predajni ak si teraz vytvorím objednávku, lebo píšete že tovar máte skladom?
 12. Je možné platiť pri osobnom odbere platobnou kartou?
 13. Ako môžem platiť za objednávku?
 14. Tovar chcem objednať na firmu, cena tovaru je s DPH?
 15. Ked chcem tovar na firmu je tam záruka len 1 rok (90 dní), prečo?
 16. Aká je záruka na tovar?
 17. Možem si záruku uplatniť v autorizovanom servise?
 18. Ako dlho bude trvať reklamácia?
 19. Chcem reklamovať tovar, čo mám robiť?
 20. Je potrebné na reklamáciu zasielať aj príslušenstvo k zariadeniu?
 21. Keď tovar pošlem na reklamáciu, čo sa stane s dátami, ktoré mám v telefóne uložené?
 22. Keď chcem reklamovať iba príslušenstvo, tak je potrebné zaslať aj mobilný telefón?
 23. Ak mi tovar nevyhovuje, môžem ho vrátiť?
 24. Je nejaký rozdiel medzi EÚ a SK distribúciou?
 25. Čo znamená, že je tovar brandovaný?
 26. Je tovar určený pre SK trh, je odblokovaný na všetky siete?
 27. Dá sa objednať tovar na splátky?
 28. Objednal som si u Vás 2 produkty, môžem vrátiť jeden z nich?
 29. Rozhodol som sa pre iný model, je možné moju objednávku stornovať alebo zmeniť ?
 30. Ako nainštalovať slovenské menu do mobilného telefónu HTC a Motorola, ak daný mobilný telefón slovenské menu neobsahuje?